• جلوگیری از نرمی استخوان و ریکتز
• پیشگیری از افت تولید تخم مرغ و کاهش قابلیت جوجه در آوری و کاهش باروری خروس
• تنظیم متابولیسم کلسیم و فسفر در مواقع استرس
• پیشگیری از بروز آنسفالومالاسی، آسیت و هیدروپریکاردیوم
• کاهش استرس ناشی از واکسیناسیون، حمل و نقل و تغییرات محیطی و حرارتی
• تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت بدن در برابر بیماریهای عفونی