• درمان پشتیبان
  • متعاقب درگیری با عفونت های ویروسی و باکتریایی حاد به دلیل کاهش اثرات تخریب سلولی و نکروز بافتی
  • کاهش عوارض ناشی از مسمومیت ها و آسیت به دلیل خواص آنتی اکسیدانی
  • کاهش عوارض ناشی از شرایط استرسزا مثل واکسیناسیون، حمل و نقل، تغییرات محیطی و حرارتی و تغییرات جیره