Loading...

‌‌ايميونووال®

پودر قابل حل در آب
تماس بگیرید
مشخصات:

ايميونووال® بخشيازمخمراستكهغنيازبتاگلوكانوماناناليگوساكاريد (‌‌MOS) بوده و از ديواره سلولي مخمر ‌cerevisiae ‌Saccharomycesمشتق شده است. ايميونووال®  يك محصول طبيعي است كه از تخمير اتانولي نيشكر به دست مي آيد و محصولي را با ضخيمترين و غيرقابل هضم ترين ديواره سلولي ايجاد مي نمايد كه غني از بتاگلوكان است.‌

با توجه به روش توليد تخمير اتانولي اين محصول كه در درجه حرارت حدود 35 درجه سلسيوس و pH‌ بين 4‌‌-5/2 انجام مي گيرد،مخمرهاي پير با ديواره سلولي ضخيم توليد ميگردد كه ديواره سلولي آنها در دستگاه گوارش غيرقابل هضم بوده و بالاترين غلظت كربوهيدرات هايمفيد را دارا هستند)بتاگلوكان و (MOS‌‌، در حالي كه ساير محصولات مشابه  با روش تخمير اوليه توليد مي شوند كه در درجه حرارتحدود 4درجه سلسيوس و pH ‌‌‌بين 7-6 منجر به توليد سلول هاي جوان با ديواره سلولي نازك مي گردد كه در دستگاه گوارش قابل هضم بوده و ديواره سلولي آنها در موجود زنده اثربخشي كمتري دارند.‌

به دليل اثربخشي ايميونووال® درآگلوتينهكردنباكتريهايبيماريزانظيرسالمونلاوايكولاي،تعادلويكپارچگيدستگاهگوارشرابهبودميبخشد.  نتايجبيشتراز 120 ارزيابي نشان دهنده ميانگين 95 درصد آگلوتيناسيونگونه هاي سالمونلا و 90 درصد آگلوتيناسيون گونه هاي اي كولاي مي باشد.‌

ايميونووال®مانعازكلونيزهشدنباكتريهايبيماريزادردستگاهگوارششده،فعاليتايمنيسلولهايفاگوسيتيراتحريككردهعملكردباكتريهايمفيد مانند لاكتوباسيل و بيفيدوباكتريوم را افزايش داده و يك سد ايمونولوژيكي عليه بيماري ها مي سازد.ساختار كربوهيدراتي ايميونووال®غيرقابل هضم بوده و بدون اينكه مورد تخريب قرار گيرد از دستگاه گوارش عبور مي كند.بنابراينخواص عملكردي آن در سرتاسر دوره هضم بدون تغيير باقي مي ماند.‌

ايميونووال® يكمنبعغنيازبتاگلوكاناستكهخواصجذبمايكوتوكسينبسيارقدرتمنديدارد.‌

ايميونووال® يكافزودنياجباريدرهربرنامهاياستكهباهدفافزايشسلامترودهمنجربهافزايشبازدهخوراك،سرعترشدوتعديلايمنيميگردد.‌

مزايا:‌

در ميان تمام عصاره هاي سلولي موجود در بازار، ايميونووال®بالاترينغلظتبتاگلوكانوماناناليگوساكاريدراارائهميدهد.اينمحصولدربرابرپلتشدن،اكستروژنوگرمامقاوماستوطولعمرقفسهايبالادارد. بانمكومكملهايمعدنيسازگاراست. تحتتاثيريونوفورههاو يا آنتي بيوتيك ها قرار نمي گيرد.‌

ترکیب:

پروتئين خام: حداكثر350  گرم در هر كيلوگرم‌

بتاگلوكان: 350-300 گرم در هر كيلوگرم

مانان اليگوساكاريد: 200-170 گرم در هر كيلوگرم

رطوبت: حداكثر 80  گرم در هر كيلوگرم‌

خاكستر: حداكثر 70 گرم در هر كيلوگرم‌

فيبرخام: 31 گرم در هر كيلوگرم‌

چربي خام:1/27 گرم در هر كيلوگرم

موارد مصرف:

در حيوانات جوان به منظور جلوگيري از اسهال و تعديل سيستم ايمني، بهبود مقاومت در برابر استرس در مواردي مانند تراكم بالا، تغييرات ناگهاني رژيم غذايي، درجه حرارت محيطي بالا، حمل و نقل طولاني مدت و در موارد آلودگي مزمن جيره با مايكوتوكسين ها.‌اقدامات امنيت زيستي در پروسه تهيه گوشت از سطح مزرعه آغاز مي شود. ايميونووال®ميتواندبهرفعچالشباكتريهايبيماريزاكمككند.‌

مقدار و نحوه مصرف:

نيمچه گوشتي، مرغ تخمگذار، مرغ مادر و بوقلمون:‌

جيره آغازين/ميان دوره/پايان دوره/دوره تخمگذاري (همه مراحل):

5/0كيلوگرم در هر تن دان

همراه با آنتي بيوتيك هاي محرك رشد، پروبيوتيك، فيتوژنيك يا اسيديفاير: 5/0  25/0 كيلوگرم در هر تن دان

چالش مايكوتوكسيني يا باكتري هاي بيماريزا : 1-5/0 كيلوگرم در هر تن دان

آبزيان:‌

ماهي و ميگو : 2- 1 كيلوگرم در هر تن خوراك‌

گوساله: ‌

7/5گرم به ازاي هر راس در روز.  در شرايط تحت استرس يا چالش، ميزان مصرف مي تواند تا 20 گرم به ازاي هر راس در روز افزايش يابد.‌

حيوانات خانگي:‌

سگ:‌

غذاي بالغين: 1 كيلوگرم در هر تن غذا 

غذاي توله ها: 2 كيلوگرم  در هر تن غذا‌

جيره هاي درماني: 6/4 كيلوگرم  در هر تن غذا‌

بچه گربه ها: 2 كيلوگرم در هر تن غذا

بسته بندی:

25 كيلوگرم 

شرایط نگهداری:

در جاي خشك و خنك و دور از حشرات نگهداري شود.‌

طول عمر قفسه اي: 24 ماه 

توليدكننده:

محصول از نظر ژنتيكي اصلاح شده  نيست (GMO free) .

ساخت شركت ‌ICC‌ برزيل 

نظرات
  ارسال نظر
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد